* Tây Hồ là một trong sáu tên gọi của hồ Tây trong lịch sử: