Đặc khu sẽ chưa được thông trong kỳ họp tới của quốc hội CS