Quan niệm người xưa về 6 phẩm chất của một con người cao quý