Cãi chày, cãi cối với… cái chày, cái cối!

NGUYỄN DƯ