Thơ xướng họa: Cao Mỵ Nhân, Hồ Công Tâm, Diệu Tần, Nguyễn Phú Long, Tha Nhân, Hoài Việt, Hạ Thái, Nhất Hùng