MÂY BAY.....MỎI CÁNH..........CHIM TRỜI

NGƯỜI ĐI....GỞI LẠI...........CHÂN TRỜI....TÍM MÔI